Tietosuojaseloste

Alta löydät Dino Finland Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen tietosuojaselosteen. Meillä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla, miten käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Dino finland oyn kaikki henkilötiedot käsitellään aina laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Toimintamme ei rajoita rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia ilman laissa säädettyä perustetta. 

Tietosuojaseloste on päivitetty 14.6.2024. 

Dino Finland Oy:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä 

Yrityksen tiedot:

Yrityksen nimi: Dino finland Oy

Osoite: Kiilleliuskeenkuja 2, 04300 Tuusula

Yhteyshenkilön / tietosuojavastaavan tiedot:

Nimi: –

Osoite: Kiilleliuskeenkuja 2, 04300 Tuusula

Puhelinnumero: 050 550 0497

Sähköposti : huolto@monkijahuolto.fi

2. Rekisteröidyt 

Rekisteröidyillä tarkoitamme omien asiakkaittemme tietoja sekä myös potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja. Näillä tiedoilla viittamme jatkossa termillä “henkilötiedot”. Yksityishenkilöiden osalta potentiaaliset asiakkaat ovat itse luovuttaneet meille tietonsa.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietojen rekisterissä pitämisen perusteita on kaksi: 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakasssuhteen perusteella

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella eli esimerkiksi henkilö itse antaa yhteystietonsa verkkosivujen yhteydenottolomakkeen avulla

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: Yhteystietoja tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseen tai tarjouspyyntöä varten eli henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen ja niiden tarjoaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisterimme sisältää seuraavat tiedot kaikkien osalta: 

Nimi

Mahdollisen yrityksen nimen

Sähköposti

Puhelinnumero.

Lisäksi asiakas on itse voinut lisätä yhteydenottovaiheessa jonkin muun tiedon kommenttiosioon. 

Asiakassuhteen syntyessä keräämme tietoihin myös osoitteen laskutusta varten.

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on lain mukaiset oikeudet henkilötietojensa tarkastamiseen, oikaisuun ja poistamiseen. 

Mikäli haluat aloittaa tietopyyntöprosessin, ole yhteydessä tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot rekisterin alussa). 

Alla vielä rekisteröidyn oikeudet:

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

Huom! Meillä on jossain tapauksessa  lakisääteinen oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa: Meillä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, pääsääntöisesti verkkolomakkeen kautta, mutta jotkut asiakassuhteet voivat myös syntyä puhelimitse.

Tiedot säilytetään yksityisessä tietokannassa yrittäjän tietokoneella, yrityksen sähköpostissa ja yrittäjän puhelimessa. Lisäksi asiakassuhteen syntyessä tiedot säilyvät kirjanpidossa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle.  

Luovumme tietoja vain kirjanpitoyrityksellemme laskutusta ja kirjanpitoa varten. Kirjanpitokumppanimme on  sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

8. Käsittelyn kesto 

Asiakassuhteissa henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Kirjanpidossa henkilötiedot säilyvät kymmenen (10) vuoden ajan.  Muissa tapauksissa, eli kun asiakassuhdetta ei ole syntynyt, säilytämme henkilötiedot kahden (2) vuoden ajan. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Vain rekisterinpitäjä sekä kirjanpitoyritys käsittelevät henkilötietoja. Yrityksessä on tällä hetkellä töissä vain yrittäjä itse eli henkilötietoja ei käsittele edes ulkopuoliset työntekijät.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Emme myöskään käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Scroll to Top